ام دی اف
ام دی اف طرح چوب
 • ام دی اف طرح چوب
 • ام دی اف رنگی
 • ام دی اف سفید
 • ام دی اف برجسته
 • ام دی اف سینکرونایز

ام دی اف آذران چوب کیمیا – ماکاسار – کد 163

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – زیتون – کد 162

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – عناب – کد 173

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – بژ – کد 118

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – کاین باواریا – کد 115

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – قهوه مش – کد 164

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – پرتقالی – کد 104

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – آبانوز – کد 156

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – کمند تیره – کد 122

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – کاین روشن – کد 114

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – یاسی لیلا – کد 106

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ام دی اف آذران چوب کیمیا – کمند روشن – کد 121

  • ویژگی های ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا

   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای خاصیت ضد خش هستند و در برابر خراشیدگی مقاومند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای رویه ملامین و پلی گلاس هستند این روکش ها بر اثر نور و حرارت تغییر رنگ نمی دهند.
   • عمر ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بسیار بالا است.
   • لبه ها در ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا بدون درز هستند در نتیجه آب و رطوبت به داخل آنها نفوذ نمی کند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا در برابر سایش مقاوم هستند.
   • ورق های ام دی اف براق آذران چوب کیمیا دارای سطحی براق و درخشان هستند.
   • ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا دارای روکش ملامینه برجسته و برفی هستند.
   • کیفیت و دوام و عمر بالا در کنار قیمت مناسب از ویژگی های مهم ورق های ام دی اف آذران چوب کیمیا است.

ورق ام دی اف مخفف عبارت medium density fibreboard به معنی تخته فیبری با تراکم متوسط است. ورق ام دی اف خام نوعی فرآورده چوبی است که از ضایعات چوب یا خرده چوب که با رزین ترکیب می شود و در دمای بالا، تحت فشار زیاد توسط دستگاه پرس و تولید می شود، البته ترکیبات موجود در این محصول باعث شده که این متریال با ارزش دارای مزایا و معایبی باشد. این فرآورده چوبی امروزه در صنعت کابینت، سرویس خواب و مبلمان بیشترین کاربرد را دارد. از نظر شباهت این متریال در بعضی موارد به نئوپان و فیبر شباهت دارد اما استحکام و فشردگی و ترکیبات چوبی آن باعث شده تا ورق ام دی اف خام از نئوپان و فیبر مزیت های بیشتری داشته باشد. ما برای آگاهی بیشتر شما عزیزان سعی می کنیم در این مقاله شما را با مزایا و معایب ورق ام دی اف آشنا کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع این متریال می توانید با کارشناسان و مشاروان ما در دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.

مزایا و ویژگی های ورق ام دی اف

 • قیمت مناسب ورق ام دی اف خام که از روش تولید ارزان این متریال سر چشمه می گیرد یکی از ویژگی ها و مزیت های منحصر به فرد این فرآورده چوبی محسوب می شود، استفاده از خرده چوب و ضایعات چوب باعث شده تا قیمت تمام شده این محصول در بازار ارزان تمام شود.
 • سازگاری این متریال با محیط زیست یکی دیگر از مزیت های ورق ام دی اف محسوب می شود، چون در تولید چوب مهندسی شده به جای قطع درخت از ضایعات چوب و خرده چوب استفاده می شود.
 • روش تولید ورق ام دی اف باعث شده که سطح آن صاف باشد، در نتیجه قابلیت روکش شدن را داشته باشد و همین امر باعث شده که به دلیل وجود روکش تنوع طرح و رنگ در این متریال زیاد باشد.
 • مواد شیمیایی موجود در ساخت ورق ام دی اف خام این متریال را ضد آفت کرده است.
 • در برابر سرما و گرما مقاوم است و با انبساط و انقباض ورق ام دی اف تغییر شکل نمی دهد.
 • ورق ام دی اف قابلیت شکل پذیری دارد و این مزیت برتری این متریال نسبت به ورق های چوبی است.
 • قابلیت ماشین کاری و ابزارخوری و برشکاری در این متریال مزیت و ویژگی دیگر این فرآورده چوبی است.
 • یکی دیگر از ویژگی های این محصول این است که در ابعاد و ضخامت های گوناگون تولید می شود.
 • وزن سبک ورق ام دی اف نسبت به ورق های چوبی ویژگی دیگر این متریال فوق العاده است.

معایب ورق ام دی اف

 • مواد شیمیایی موجود در چسب در زمان تولید ورق ام دی اف خام تولید گازی سمی به نام فرمالدئید می کند، البته این گاز پس از پایان فرآیند تولید از بین می رود اما بعضی از محققان آن را برای انسان مخصوصا کودکان خطرناک می دانند.
 • ورق ام دی اف در برابر آب و رطوبت فاقد مقاومت است و بر اثر رطوبت باد می کند، البته این نقص با استفاده از روکش قابل برطرف کردن است.
 • ورق ام دی اف خام دارای استحکام و مقاومت بالا است اما در صورت شکستن قابل تعمیر نیست.
 • ورق ام دی اف دارای بافتی نرم است همین خصوصیت باعث شده پیچ ها با چند بار باز و بسته کردن در جای خود لق و هرز شوند.

انواع ام دی اف و کاربردهای آنها

ورق ام دی اف نازک

ورق های ام دی اف نازک به کلاس های 5/2 تا 6 میلی متر و 4 تا 6 میلی متر تقسیم می شوند. کاربرد این نوع ورق ام دی اف خام در پشت کابینت، کف کشوها و رویه درها و دیوار کوب ها، پوشش سقف، صنایع اتومبیل سازی، پشت صندلی و تولید تخته های انحناء دار و … می باشد.

ورق ام دی اف ضخیم

ورق ام دی اف ضخیم به کلاس های 30 تا 45 میلی متر و 45 تا 60 میلی متر تقسیم می شود. ورق ام دی اف ضخیم در تولید پایه میز، طاق ها، سازه های معماری و ستون ها، رویه کابینت، کف نیمکت و … استفاده می شود. این صفحات ضخیم توسط ماشین برشکاری می شود و بیشتر برای سطوح صاف قابل استفاده است.

ورق های ام دی اف با وزن بالا

این ورق های ام دی اف در اصل ورق های معمولی با ضخامت 12 تا 19 میلی متر و با چگال 650 تا 800 کیلو گرم بر متر مکعب هستند. در واقع در ساخت این نوع ورق، ورق فیبر را همراه با چسب تحت فشار بالا به پروسه تولید این متریال اضافه می کنند، که این عمل باعث بالا رفتن چگالی و قابلیت ماشین کاری و روکش کاری این متریال می شود در ضمن خصوصیات فیزیکی و مکانیکی این محصول را بالا میبرد. کاربرد ورق ام دی اف سنگین در کف پوش ها، پله ها، قفسه های صنعتی، میز کار و … می باشد.

ورق ام دی اف با وزن پایین

ورق ام دی اف با چگال 550 تا 650 کیلو گرم بر متر مکعب و uldf با چگالی زیر 55 کیلو گرم بر متر مکعب است. این نوع متریال استحکام بالایی ندارد و بیشتر برای عایق کردن دیوار، ساخت پروفیل های تزیینی در معماری و ساخت قرفه های نمایشگاهی و مواردی که با دست ابزارخوری می گردد مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق ام دی اف با روکش تزیینی

یکی از مهمترین کارهایی که روی ورق ام دی اف انجام می گردد روسازی و روکش این متریال است. انجام روکش روی ورق ام دی اف خام یکی از خدمات ضروری شرکت های تولید کننده این محصول برای مشتریان است معمولا بیشتر کارخانجات تولید ام دی اف دارای خطوط روکش هستند. انواع روکش که روی ورق ام دی اف خام قرار می گیرد شامل روکش های چوبی، سلولزی، ملامینه و پی وی سی و … می باشد.

ورق های ام دی اف قالب گیری شده

این نوع ام دی اف توسط دستگاه به شکل خاصی پرس می شود. کاربرد این متریال بیشتر در رویه درهای طرح دار، در کابینت و کشوها، پنجره و … می باشد. این نوع ورق ام دی اف را می توان به راحتی روکش کرد و سپس به بازار عرضه نمود اخیرا واردات این نوع متریال بسیار پررونق است.

ورق های ام دی اف انعطاف پذیر

در این نوع ام دی اف با قرار دادن ماده شیمیایی با ترکیبات الکالین روی ورق ام دی اف خام می توان به آن خاصیت لاستیکی و انعطاف پذیری داد.

ورق ام دی اف مقاوم در برابر حشرات

این نوع ام دی اف دارای خاصیت حشره کشی و ضد قارچی است، همین امر باعث شده که این نوع محصول ضد آفت باشد و در برابر حمله آفات دوام بیشتری داشته باشد. این متریال برای کفپوش مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق ام دی اف با فرمالدئید کم

میزان انتشار گاز فرمالدئید از ورق ام دی اف بستگی به نوع چسب و مقدار آن دارد و انتشار فرمالدئید در ورق ام دی اف خام نیاید زیاد باشد. کاربرد ام دی اف بیشتر مناسب محل هایی است که دارای تهویه مناسب باشد و این نوع متریال برای وسایل داخل خانه و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق ام دی اف مقاوم در برابر رطوبت

این نوع ام دی اف در برابر رطوبت مقاومت بالایی دارد و رطوبت موجود در محیط را تا 80% تحمل می کند. وجود چسب اوره فرمالدئید معمولی در تولید این متریال آن را به ورق ام دی اف ضد رطوبت تبدیل کرده است. کاربرد این نوع ورق بیشتر در سرویس های بهداشتی، کفپوش، کابینت اطراف ظرفشویی، پنجره و پله ها، پروفیل های خاص و … می باشد.

ام دی اف ضد اشتعال

ورق های ام دی اف ضد اشتعال دارای پوشش ضد آتش هستند، که در زمان تولید روی این نوع ورق ام دی اف قرار داده می شود. کاربرد این محصول در دیوار پوش ها، پارتیشن، قفسه های فروشگاهی و … می باشد.

ورق ام دی اف خام

ورق ام دی اف خام نوعی تخته فیبری است که به روش خشک تولید می شود. این نوع ورق بعد از تولید برای دوام و ظاهر زیبا روکش می شود، بهترین روکش برای ورق ام دی اف خام روکش ملامینه است. این محصول دارای خاصیت ابزارخوری، شکل پذیری، رنگ آمیزی، روکش سازی که شامل انواع روکش چوب یا غیر چوب است، قیمت مناسب می باشد، همچنین به شکل و ظاهرزیبای آن می توان اشاره کرد. کاربرد ام دی اف خام بیشتر در صنعت مبلمان، ساخت آرک و ستون در داخل ساختمان، در صنعت کفش، اسباب بازی، پارتیشن بندی و … می باشد. ورق ام دی اف خام دارای نوع ایرانی و خارجی است که بنا به برند تولید شده سایز و ضخامت آن متغیر است. ابعاد ورق ام دی اف خام عبارت است :

4100 * 1830 و 3660 * 1830 و 2440 * 1830 و 2440 * 1220 البته سایز ورق ام دی اف ایتالیایی 4100 * 2100 و ورق ام دی اف خام اتریشی 2600 * 2070 می باشد. ضخامت های ورق ام دی اف خام نیز به صورت 3، 4، 6، 8 ، 10 ، 12 ، 16 ، 18 ، 20 ، 25 ، 32 ، 38 میلی متر می باشد. البته در بازار ایران ابعاد بزرگتر طرفداران بیشتری دارد با توجه به ضخامت های مختلف کاربرد های گوناگونی هم وجود دارد ولی ضخامت زیر 3 میلیمتر برای درب سازی استفاده می شود و ضخامت های 12، 16 ، 18 بیشترین متقاضی خرید را دارا می باشند. در مورد خرید ورق ام دی اف خام روکش شده رنگ روکش بسیار با اهمیت است.

قیمت ورق ام دی اف

در این مقاله ما شما را با انواع ورق ام دی اف آشنا کردیم جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت ورق ام دی اف و انواع این محصول می توانید با کارشناسان و مشاوران ما در دفتر فروش تماس حاصل فرماید.