نمایش 1–8 از 20 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

روکش بوبینگا

اغلب ما در منازلمان وسایلی داریم که دارای روکش چوب از نوع طبیعی و یا روکش مصنوعی هستند. روکش چوب بنا به جنس و مواد ساخته شده به دو نوع، روکش چوب از نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. بهترین روکش چوب از نوع طبیعی روکش چوبی است که این نوع روکش چوب در صنعت کابینت، صنعت مبلمان، صنعت ساختمان و دیوار کوب و پارتیشن و … مورد استفاده قرار می گیرد. روکش چوب از نوع طبیعی از ورقه های نازک چوب تهیه می شوند، این نوع روکش چوب بر روی چوب های نامرغوب و تخته های فیبر و نئوپان و در بعضی موارد بر روی ام دی اف مورد استفاده قرار می گیرند. در اصل هدف اصلی از روکش چوب کردن صفحات و ورق ها ابتدا ایجاد دوام و مرحله بعد پوشش زیبا و چشم نواز برای جلب مشتری است، البته برای ایجاد جلوه بیشتر می توان از آستر روغنی بر روی روکش چوب از نوع طبیعی هم استفاده کرد.

روکش ریشه مازل

اغلب ما در منازلمان وسایلی داریم که دارای روکش چوب از نوع طبیعی و یا روکش مصنوعی هستند. روکش چوب بنا به جنس و مواد ساخته شده به دو نوع، روکش چوب از نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. بهترین روکش چوب از نوع طبیعی روکش چوبی است که این نوع روکش چوب در صنعت کابینت، صنعت مبلمان، صنعت ساختمان و دیوار کوب و پارتیشن و … مورد استفاده قرار می گیرد. روکش چوب از نوع طبیعی از ورقه های نازک چوب تهیه می شوند، این نوع روکش چوب بر روی چوب های نامرغوب و تخته های فیبر و نئوپان و در بعضی موارد بر روی ام دی اف مورد استفاده قرار می گیرند. در اصل هدف اصلی از روکش چوب کردن صفحات و ورق ها ابتدا ایجاد دوام و مرحله بعد پوشش زیبا و چشم نواز برای جلب مشتری است، البته برای ایجاد جلوه بیشتر می توان از آستر روغنی بر روی روکش چوب از نوع طبیعی هم استفاده کرد.

روکش ریشه گردو

اغلب ما در منازلمان وسایلی داریم که دارای روکش چوب از نوع طبیعی و یا روکش مصنوعی هستند. روکش چوب بنا به جنس و مواد ساخته شده به دو نوع، روکش چوب از نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. بهترین روکش چوب از نوع طبیعی روکش چوبی است که این نوع روکش چوب در صنعت کابینت، صنعت مبلمان، صنعت ساختمان و دیوار کوب و پارتیشن و … مورد استفاده قرار می گیرد. روکش چوب از نوع طبیعی از ورقه های نازک چوب تهیه می شوند، این نوع روکش چوب بر روی چوب های نامرغوب و تخته های فیبر و نئوپان و در بعضی موارد بر روی ام دی اف مورد استفاده قرار می گیرند. در اصل هدف اصلی از روکش چوب کردن صفحات و ورق ها ابتدا ایجاد دوام و مرحله بعد پوشش زیبا و چشم نواز برای جلب مشتری است، البته برای ایجاد جلوه بیشتر می توان از آستر روغنی بر روی روکش چوب از نوع طبیعی هم استفاده کرد.

روکش بلوط موجدار پشت کرافتدار

اغلب ما در منازلمان وسایلی داریم که دارای روکش چوب از نوع طبیعی و یا روکش مصنوعی هستند. روکش چوب بنا به جنس و مواد ساخته شده به دو نوع، روکش چوب از نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. بهترین روکش چوب از نوع طبیعی روکش چوبی است که این نوع روکش چوب در صنعت کابینت، صنعت مبلمان، صنعت ساختمان و دیوار کوب و پارتیشن و … مورد استفاده قرار می گیرد. روکش چوب از نوع طبیعی از ورقه های نازک چوب تهیه می شوند، این نوع روکش چوب بر روی چوب های نامرغوب و تخته های فیبر و نئوپان و در بعضی موارد بر روی ام دی اف مورد استفاده قرار می گیرند. در اصل هدف اصلی از روکش چوب کردن صفحات و ورق ها ابتدا ایجاد دوام و مرحله بعد پوشش زیبا و چشم نواز برای جلب مشتری است، البته برای ایجاد جلوه بیشتر می توان از آستر روغنی بر روی روکش چوب از نوع طبیعی هم استفاده کرد.

روکش روسی

اغلب ما در منازلمان وسایلی داریم که دارای روکش چوب از نوع طبیعی و یا روکش مصنوعی هستند. روکش چوب بنا به جنس و مواد ساخته شده به دو نوع، روکش چوب از نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. بهترین روکش چوب از نوع طبیعی روکش چوبی است که این نوع روکش چوب در صنعت کابینت، صنعت مبلمان، صنعت ساختمان و دیوار کوب و پارتیشن و … مورد استفاده قرار می گیرد. روکش چوب از نوع طبیعی از ورقه های نازک چوب تهیه می شوند، این نوع روکش چوب بر روی چوب های نامرغوب و تخته های فیبر و نئوپان و در بعضی موارد بر روی ام دی اف مورد استفاده قرار می گیرند. در اصل هدف اصلی از روکش چوب کردن صفحات و ورق ها ابتدا ایجاد دوام و مرحله بعد پوشش زیبا و چشم نواز برای جلب مشتری است، البته برای ایجاد جلوه بیشتر می توان از آستر روغنی بر روی روکش چوب از نوع طبیعی هم استفاده کرد.

روکش ملچ موجدار

اغلب ما در منازلمان وسایلی داریم که دارای روکش چوب از نوع طبیعی و یا روکش مصنوعی هستند. روکش چوب بنا به جنس و مواد ساخته شده به دو نوع، روکش چوب از نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. بهترین روکش چوب از نوع طبیعی روکش چوبی است که این نوع روکش چوب در صنعت کابینت، صنعت مبلمان، صنعت ساختمان و دیوار کوب و پارتیشن و … مورد استفاده قرار می گیرد. روکش چوب از نوع طبیعی از ورقه های نازک چوب تهیه می شوند، این نوع روکش چوب بر روی چوب های نامرغوب و تخته های فیبر و نئوپان و در بعضی موارد بر روی ام دی اف مورد استفاده قرار می گیرند. در اصل هدف اصلی از روکش چوب کردن صفحات و ورق ها ابتدا ایجاد دوام و مرحله بعد پوشش زیبا و چشم نواز برای جلب مشتری است، البته برای ایجاد جلوه بیشتر می توان از آستر روغنی بر روی روکش چوب از نوع طبیعی هم استفاده کرد.

روکش بلوط راه راست آمریکایی

اغلب ما در منازلمان وسایلی داریم که دارای روکش چوب از نوع طبیعی و یا روکش مصنوعی هستند. روکش چوب بنا به جنس و مواد ساخته شده به دو نوع، روکش چوب از نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. بهترین روکش چوب از نوع طبیعی روکش چوبی است که این نوع روکش چوب در صنعت کابینت، صنعت مبلمان، صنعت ساختمان و دیوار کوب و پارتیشن و … مورد استفاده قرار می گیرد. روکش چوب از نوع طبیعی از ورقه های نازک چوب تهیه می شوند، این نوع روکش چوب بر روی چوب های نامرغوب و تخته های فیبر و نئوپان و در بعضی موارد بر روی ام دی اف مورد استفاده قرار می گیرند. در اصل هدف اصلی از روکش چوب کردن صفحات و ورق ها ابتدا ایجاد دوام و مرحله بعد پوشش زیبا و چشم نواز برای جلب مشتری است، البته برای ایجاد جلوه بیشتر می توان از آستر روغنی بر روی روکش چوب از نوع طبیعی هم استفاده کرد.

روکش راش خدادادی

اغلب ما در منازلمان وسایلی داریم که دارای روکش چوب از نوع طبیعی و یا روکش مصنوعی هستند. روکش چوب بنا به جنس و مواد ساخته شده به دو نوع، روکش چوب از نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. بهترین روکش چوب از نوع طبیعی روکش چوبی است که این نوع روکش چوب در صنعت کابینت، صنعت مبلمان، صنعت ساختمان و دیوار کوب و پارتیشن و … مورد استفاده قرار می گیرد. روکش چوب از نوع طبیعی از ورقه های نازک چوب تهیه می شوند، این نوع روکش چوب بر روی چوب های نامرغوب و تخته های فیبر و نئوپان و در بعضی موارد بر روی ام دی اف مورد استفاده قرار می گیرند. در اصل هدف اصلی از روکش چوب کردن صفحات و ورق ها ابتدا ایجاد دوام و مرحله بعد پوشش زیبا و چشم نواز برای جلب مشتری است، البته برای ایجاد جلوه بیشتر می توان از آستر روغنی بر روی روکش چوب از نوع طبیعی هم استفاده کرد.